Welcome to HANET Developer API!

HANET API gồm 2 phần chính:

 1. Tập hợp danh sách các HTTP API để developer có thể tương tác với backend của HANET
 2. Webhook để HANET chủ động gửi dữ liệu về cho bạn khi có sự kiện phát triên trên camera của HANET

HTTP API

Để sử dụng HANET API, trước tiên bạn cần sử dụng OAuth2 để xác thực và ủy quyền với HANET

 1. Truy cập vào website https://developers.hanet.ai
 2. Đăng nhập hoặc đăng kí tài khoản HANET
 3. Tạo App để lấy client_idclient_secret
 4. Sử dụng thông tin có để lấy access_token theo chuẩn OAuth2
 5. Sử dụng access_token với các API của HANET tại đây
Tham khảo về OAuth2:

Webhook

HANET cho phép bạn cấu hình webhook để HANET chủ động gửi dữ liệu về hệ thống của bạn khi có sự kiện xảy ra trên camera.

 1. Truy cập vào website https://developers.hanet.ai
 2. Đăng nhập hoặc đăng kí tài khoản HANET
 3. Tạo App hoặc chọn App đã có
 4. Tại mục Webhook, điền URL của bạn. Lưu ý: URL webhook của bạn cần phải trả về HTTP Status Code 2xx (200, 201…) khi gọi bằng POST request

Dữ liệu được gửi qua webhook được mô tả chi tiết tại đây